Cooperative Graphical Models (bibtex)
by Josip Djolonga, Stefanie Jegelka, Sebastian Tschiatschek, Andreas Krause
Reference:
Cooperative Graphical ModelsJosip Djolonga, Stefanie Jegelka, Sebastian Tschiatschek, Andreas Krause In Neural Information Processing Systems (NIPS) 2016.
Bibtex Entry:
@inproceedings{Djolonga16Cooperative,
    Author = {Josip Djolonga and Stefanie Jegelka and Sebastian Tschiatschek and Andreas Krause},
    Booktitle = {Neural Information Processing Systems (NIPS)},
    Title = {Cooperative Graphical Models},
    Year = {2016},
    Url = {files/djolonga16cooperative.pdf}
}
Powered by bibtexbrowser